§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Kreativ Fritid Vejle med hjemsted i Vejle kommune.

§2 Landsorganisation

Foreningen er medlem af Landsforbundet Fora

§3 Formål

Foreningens formål er at bevare og videregive gamle og nye håndværk og dansk identitet gennem folkeoplysende virksomhed og bevare de kulturelle værdier.

§4 Virksomhed

Formålet søges opnået ved informations- og udstillingsvirksomhed samt gennem tilbud om medlemsaktiviteter i forskellige kreative håndværk for alle aldersgrupper.

§5 Medlemmer

Alle kan bliver medlem af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

§6 Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes normalt i februar – marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse.

Indkaldelsen skal ske skriftligt og med dagsorden indeholdende mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag fra medlemmene.
 5. Valg bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter i det kommende år.
 9. Eventuelt

§7 Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen Den konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, 3 i lige år og 2 i ulige år

Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøder

Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøder.

Der skrives referat af møderne.

Det er bestyrelsens opgave at:

 1. Udarbejde program for medlemsaktivitet.
 2. Udarbejde regnskab.

Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder 1. suppleanten på pladsen indtil næste generalforsamling.

Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Revisorerne vælges for 2 år, således at der vælges 1 hvert år. Revisorsuppleanten vælges for 1 år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal.

Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen og medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.

Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.

Stk. 2.

For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller l/4 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

§ 9 Regnskab

Foreningen vælger selv om man vil føre et samlet regnskab for foreningen, dog skal det klart af regnskabet fremgå at evt. tildelte midler fra folkeoplysningsloven er anvendt til formålet. Regnskabet føres af kassereren der endvidere er ansvarlig for dets midler.

Regnskabet revideres af foreningens revisorer og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Flest mulige af foreningens midler skal opbevares i pengeinstitut. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

§10 Vedtægtsændringer

Lovene kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidig udsendt dagsorden. Lovene skal være i overensstemmelse med Foras vedtægter.

§11 Nedlæggelse af foreningen

Opløsning af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

Med henblik på at overholde formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler m.v., skal Fora orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

§12 Anvendelse af foreningens midler

Ved nedlæggelse af foreningen, indsættes eventuelle aktiver på en konto der administreres af Dansk Husflids Mindefond. Hvis det ikke efter 5 års forløb, har vist sig mulighed for at genoptage foreningens virksomhed, tilfalder foreningens midler Dansk Husflids Mindefond.